top of page

Listning av personer på fast läkare i primärvården

Socialstyrelsen beslutade 220428 om "Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården" om max 1 100 listade patienter per allmänmedicinarei primärvården länk. Frågan kommenterades i Läkartidningen 220502 länkDilemmat med de nya "riktvärdet" är att det under överskådlig tid är helt orealistiskt. Det råder stior brist på läkare i primärvården, många arbetar deltid och omsättningen är hög

I myndigheten Vårdanalys rappport "Allmän tillgång? Ett kunskapsunderlag för en stärkt försörjning av läkarkompetens i första linjens vård” från 2018 länk finns nedanstående figur 10 på sidan 59. Med antagandet att "Om läkarna vore jämnt fördelade efter antalet listade” visar tabellen att det då fanns 1 950 listade personer per heltidsanställd legitimerad läkare. Om bara specialistläkare tas med var siffran 2 190 listade personer per heltidsanställd specialistläkare. 

Antagandet stämmer dock inte, utan läkarna är istället mycket ojämnt fördelade. På sidan 57 i rapport anges att vakansgraden bland läkarna i genomsnitt var 57 %  i glesbygd, 35 % i städer och förorter och 16 % i storstäder. 

Bifogade figur 12 visar de stora skillnaderna i den genomsnittliga antalet listade personer per läkare i landets regioner. OBS att figuren visar både ”per läkare” och ”per tillsvidareanställd läkare”. 

I Göran Stiernstedts utredning "Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet”, SOU 2019:42 länk diskuteras utförligt många problem som föreligger  kring begreppet ”listning” inkl. ersättningsfrågan. Behovet att reformera ersättningsfrågan illustreras tydligt på sidan 262 i denna SOU enligt följande:

• "I praktiken finns det i nuläget inget som hindrar en patient från att vara listad i 21 olika vårdvalssystem och därmed hos 21 olika utförare samtidigt".

• "Inte heller finns det vid utomlänslistning reell möjlighet för patienten att välja att inte vara listad på en vårdenhet i hemlandstinget”.

Dagens Medicin presenterade 230524 en sammanställning över de privata vårdcentralernas andel av primärvården länk. Fem större kedjor driver hälften av de privata vårdcentralerna:

  • Capio 101

  • Praktikertjänst 93

  • Prima Vård (olika lokala varumärken) 50

  • Kry 28

  • Doktor.se 24

Figuren nedan visar att privata vårdcentraler är mycket olika fördelat i landet, spridningen är från Stockholm 64 % till Örebro 11 %. 

Antal listade patienter per läkare.png
Antal listade personer per läkare i genomsnitt per vårdcentral i respektive landsting.png
Privata vårdcentraler i Regionerna 230524.png
bottom of page