top of page

Listning av personer på fast läkare i primärvården

Socialstyrelsen beslutade 220428 om "Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården" om max 1 100 listade patienter per allmänmedicinarei primärvården länk. Frågan kommenterade i Läkartidningen 220502 länk

Dilemmat med de nya "riktvärdet" är att det under överskådlig tid är helt orealistiskt. Det råder stior brist på läkare i primärvården, många arbetar deltid och omsättningen är hög. 

I myndigheten Vårdanalys rappport "Allmän tillgång? Ett kunskapsunderlag för en stärkt försörjning av läkarkompetens i första linjens vård” från 2018 Klicka här finns nedanstående figur 10 på sidan 59. Med antagandet att "Om läkarna vore jämnt fördelade efter antalet listade” visar tabellen att det då fanns 1 950 listade personer per heltidsanställd legitimerad läkare. Om bara specialistläkare tas med var siffran 2 190 listade personer per heltidsanställd specialistläkare. 

Antagandet stämmer dock inte, utan läkarna är istället mycket ojämnt fördelade. På sidan 57 i rapport anges att vakansgraden bland läkarna i genomsnitt var 57 %  i glesbygd, 35 % i städer och förorter och 16 % i storstäder. 

Bifogade figur 12 visar de stora skillnaderna i den genomsnittliga antalet listade personer per läkare i landets regioner. OBS att figuren visar både ”per läkare” och ”per tillsvidareanställd läkare”. 

I Göran Stiernstedts utredning "Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet”, SOU 2019:42 Klicka här diskuteras utförligt många problem som föreligger  kring begreppet ”listning” inkl. ersättningsfrågan. 

Behovet att reformera ersättningsfrågan illustreras tydligt på sidan 262 i denna SOU enligt följande:

• "I praktiken finns det i nuläget inget som hindrar en patient från att vara listad i 21 olika vårdvalssystem och därmed hos 21 olika utförare samtidigt".

• "Inte heller finns det vid utomlänslistning reell möjlighet för patienten att välja att inte vara listad på en vårdenhet i hemlandstinget”.

Antal listade patienter per läkare.png
Antal listade personer per läkare i genomsnitt per vårdcentral i respektive landsting.png
bottom of page