top of page

Vetenskaplig grund

Gunnar Akner och Niklas Ekerstad

Den olämpliga styrningen och ledningen av sjukvården innebär att man ofta bryter mot vetenskap och beprövad erfarenhet. I Nätverkets Manifest betonas betydelsen av evidens för lämplig styrning av sjukvården.  

Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundbult för alla verksamheter i hälso- och sjukvården och är är därtill ett läkaretiskt kärnvärde. Dessutom är det starkt legalt förankrat i flera lagar:

a) Patientlagen (2014:821), 1 kapitlet, §7: ”Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

b) Patientsäkerhetslagen (2010:659), 6 kapitlet, §1: "Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav”. 

c) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 2 kapitlet, §1: Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav". 

 

Evidensbaserad medicin (EBM) kan ses som en modernare term för vetenskap och beprövad erfarenhet, och EBM definieras enligt figuren nedan (se referens).    

 

Referenser

Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM

Straus SE, Glasziou P, Richardson WS, Haynes RB.

Bok, 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2019 länk 

EBM liten 2.png

"Vetenskap och beprövad erfarenhet" i relation till "God vård"

I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges i 5 kapitlet, 1§: Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska: 

   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard

   2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet

   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen

   5. vara lätt tillgänglig

 

Begreppet ”god vård” har uttolkats på följande sätt: 

• Myndighet

Socialstyrelsen. Nationella indikatorer för God vård 2009, sid 19: "Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap  och beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt länk.

 

• Juridik 

"Värdemässig enighet torde råda om att vården ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som den ska ges på ett så effektivt sätt som möjligt…” 

Lotta Vahlne Westerhäll kapitlet "Rättsliga kvaliteter inom vården" 21 i boken "Vetenskap och beprövad erfarenhet juridik” publicerad 2016 länk

bottom of page