top of page

Avvikelserapportering

 

Systemet med avvikelserapporter är en del av den olämpliga styrningen av sjukvården (se referenser nedan):

• Bara vissa typer av problem lämpar sig för avvikelserapporter. 

• Stor sannolikhet för utbredd underrapportering på grund av bl.a. tidsbrist och tystadskultur. 

• Rapporter sammanställs på olika sätt i olika regioner/landsting, i första hand som statistik över vilken typ av avvikelser som rapporteras under t.ex ett år och hur utvecklingen över tid ser ut. Rapporterna renderar däremot ytterst sällan konkreta åtgärder som kan förändra rutiner eller förebygga ett upprepande. 

• Avsaknad av avvikelserapporter tas till intäkt för att allt är som det ska.

• Personalen får sällan sällan någon återkoppling på anmälda avvikelser. 

Sammantaget bidrar systemet inte till något systematiskt lärande inom sju

 

Bakgrund

Avvikelsehantering inom sjukvården innebär att man på ett systematiskt sätt arbetar med att identifiera, dokumentera samt rapportera negativa händelser och tillbud. Systemet är en del i ambitionen att minska antalet vårdskador och därmed förbättra patientsäkerheten inom sjukvården - och utgör därmed en del av det systematiska kvalitetsarbetet och det "ständiga lärandet" i sjukvården. 

Patientsäkerhetetsarbete regleras i Patientssäkerhetslagen (2010:659) länk. Enligt denna lag ska vårdgivaren anmäla "händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada" till Inspektionen förgård och omsorg (IVO). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", anges att ledningssystemet skall innehålla avvikelse- och riskhantering länk

Enligt Vårdhandboken är "en avvikande händelse allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförlopp och kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat. En avvikelse kan exempelvis röra patienters vård och behandling, personalens situation och arbetsmiljö, administrativa rutiner, påverkan på yttre miljö och egendom länk. På denna sida ges 17 exempel på sådant som bör rapporteras. 

"Verksamhetschef/MAS eller motsvarande ansvar för att medarbetare, avvikelsesamordnare eller bearbetare utses för att bedöma avvikelsen/risken och svarar för den vidare handläggningen. Samtliga medarbetare är ansvariga för att avvikelser och vårdskador rapporteras när de inträffar eller upptäcks". 

Avvikelser rapporteras till verksamhetschef/MAS alt. person som denne utsett för att bedöma avvikelserapporter. 

kvården. 

 

 

Referenser

Avvikelserapportering är inte vårdens universallösning

Laura Björnström, Akil Awad och Elin Hallgren

Dagens Samhälle 210408 

 

Avvikelserapporter – bräcklig grund för förbättringsarbete

Åke Andrén-Sandberg

Läkartidningen 150326

bottom of page