top of page

Konsultföretag

Staten, regionerna (tidigare landstingen) och kommunerna har sedan lång tid systematiskt givit uppdrag till privata konsult/management-företag att utreda och utvärdera olika aspekter av sjukvården, trots att alla de alla har egna förvaltningsavdelningar med ett stort och snabbt växande antal anställda tjänstemän/administratörer. 

Konsultföretagen har genom åren skrivit ett stort antal rapporter. Många är offentliggjorda, men många har sannolikt hanterats som inofficiellt 'arbetsmaterial'. 

Dessa företag har främst ekonomisk-, administrativ-, kommunikativ- och manangement-kompetens och saknar ofta till stor del medicinsk kompetens. Dessutom arbetar de på uppdrag av offentliga beställare som också ofta har otillräcklig medicinsk kompetens. 

Ett alternativ till att anlita konsulter vore att alla utrednings- och utvärderings-uppdrag från offentliga sektorn istället gick till universitet och högskolor. Detta skulle innebära flera avgörande fördelar: 

1. Rapporterna skulle få en betydande kvalitetshöjning om miniminivån sattes till 7,5-poängsupspats, där varje rapport måste inledas med en sammanfattning av det vetenskapliga kunskapsläget. 

2. Dena akademiska den av sjukvården skulle knytas närmare den praktiska, utförande delen och därmed bli konkret delaktig i utvecklingen av sjukvården och i ett angeläget kontinuerligt lärande.

3. Det nuvarande omfattade dubbelarbetet kan undvikas. 

4. Alla rapporter kan göras tillgängliga via en gemensam hemsida. 

Här är en lista i alfabetisk ordning över några konsultföretag som arbetar inom sjukvården:

  • Boston Consulting Group (BCG)     länk

  • Centigo     länk

  • Deloitte AB     länk     

  • Gartner     länk

  • Grant Thornton     länk

  • McKinsey     länk

  • Roux Healthcare     länk

  • Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC)   länk

Utöver dessa finns ett stort antal konsultföretag som arbetar inom vissa specifika delar av sjukvården som t.ex. IT och bemanning.   

bottom of page