top of page

Digitalisering / eHälsa

Regeringen beslutade 2016 om en vision att Sverige ska vara världsledande på eHälsa senast 2025. Detta har lett till en omfattande "satsning" på digitalisering av olika delar av sjukvården, både i regioner och kommuner. Dessa "satsningar" baseras på fromma förhoppningar och nästan inte alls på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Digitalisering har blivit ett mål i sig, och inte -  som det borde vara - en utvärderad metod bland andra som syftar till att förbättra kvaliteten på sjukvården för de enskilda patienterna. 

 

Världens största multinationella management-konsultföretag McKInsey har genom lobbyarbete och flera rapporter (se nedan) i hög grad bidragit till den olämpliga utvecklingen, t.ex. bildandet av Inera som ägs av SKR, och regeringens vision från 2016 om eHälsa 2025. Enligt referensen om "Digitaliseringslobbyn" nedan är McKinseys affärsidé "att vara en länk mellan det offentliga och det privata – att ha kunder på båda sidor. Och, inte minst: att genom digitalisering av vården komma över persondata för att kunna utveckla big data och AI- lösningar som ökar företagskundernas utvecklingsmöjligheter ytterligare".

• I McKInseys rapport från 2016 (se nedan) hävdar företaget på sid 8: 

"I ett scenario där de digitala teknikerna är fullt utnyttjade 2025 bedömer vi att den årliga bruttoenhetskostnaden för hälso- och sjukvården är 25 procent lägre än den kommer att vara om inga satsningar på e-hälsa görs och utvecklingen får fortsätta som hittills. För 2025, det sista året i den period vi har studerat, motsvarar det 180 miljarder kronor". 

 

• I McKinseys rapport från 2017 (se nedan) hävdar företaget på sidan 13:

"De sex tekniktrender inkluderade i denna rapport har enligt beräkningarna potential att frigöra 850–1400 miljarder kronor per år i Sverige från 2025 – motsvarande ungefär 25 procent av Sveriges BNP 2015". 

 

Referenser

Skarp kritik: SKR digitaliserade vården efter konsultbolags agenda

Samuel Åsgård

Dagens Samhälle 220428

Digitaliseringslobbyn: På vems villkor digitaliseras vården?

Katti Björklund

Arenaidé april 2022

 

Lobbyarbetet för vinster i välfärden

Katti Björklund

Dagens Arena 211115

Vision e-hälsa 2025 – ett försök att styra genom samverkan

Statskontoret

Rapport 2021:17

Farliga förhoppningar om massiva besparingar

Gunnar Akner

Läkartidningen 171201

Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår

McKinsey (managementföretag)

Rapport 2017

Värdet av digital teknik i den svenska vården

McKinsey (managementföretag)

Rapport 2016

Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Regeringen och SKR

Rapport mars 2016

bottom of page