top of page

Utbildning

Utbildningen av läkare (och övrig vårdpersonal) är inte tillräckligt inriktad på det praktiska kliniska arbetet. Ett dilemma är att grundutbildningen styrs av staten (universitet), medan specialist- och fortbildning sker under klinisk tjänstgöring i regionerna. Här kommenteras i första hand läkarutbildningen: 

Grundutbildning

Sedan lång tid har kritik framförts mot "curriculum overload" och att alltför mycket undervisning pressas in i grundutbildningen. Många kliniska ämnen har reducerats på ett olämpligt sätt, t.ex. undervisningen i klinisk farmakologi och klinisk nutrition (det senare ämnet är nästan helt borta från läkarutbildningen, se referens nedan).  

Specialistutbildning

I Sverige finns nu 62 medicinska specialiteter definierade av Socialstyrelsen länk. Det råder imbalans mellan behovet av specialistkompetenta läkare inom olika medicinska specialiteter i sjukvården och hur läkare väljer att specialisera sig. Ett särskilt stort problem är bristen på generalistorienterade läkare i hela vårdsystemet, vilket i hög grad bidrar till fragmentisering och fokus på sjukhusvård. 

Fortbildning

Läkarförbundet har sedan 2005 utfört återkommande enkätstudier av läkarnas externa fortbildning. Som mest låg genomsnittet i landet på 9,1 dagar 2005 och hade fram till 2019 sjunkit till 5,3 dagar per läkare; se referens nedan. Dessutom finns stora regionala skillnader, från 2 (Jämtland/Härjedalen) till 7 (Gotland). 

Bara 8/21 regioner har krav på individuell fortbildningsplan. 

Den försämrade fortbildningen har skett trots att den varit ett prioriterat område i Läkarförbundet under många år. En systematisk fortbildning som inkluderar falldiskussioner skulle bidra till en nödvändig klinisk kalibrering av läkare och undvika de stora skillnader som finns mellan hur olika läkare handlägger patienter med samma typ av hälsoproblem. 

Referenser (klicka på rubriken)

Nödvändigt att reformera läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition

Christina Stena, Gunnar Akner

Läkartidningen 220420

Läkarnas tid för fortbildning fortsätter att minska

Jesper Cederberg

Läkartidningen 210308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page