top of page

Styrdokument

Ett exempel på sjukvårdshuvudmännens tilltagande detaljstyrning av sjukvården är regionernas växande antal styrdokument för hur sjukvården ska styras. Olika regioner har dessutom olika definition på vad som avses med ”styrdokument"; man kan t.ex. skilja på

a) politiska styrdokument och b) riktlinjer (medicinska och administrativa), rutiner och checklistor. Det finns ingen nationell sammanställning över detta. 

Exempel på regionala styrdokument

• Region Västerbotten

En färsk tjänsteskrivelse från Region Västgerbotten daterad 220504 (se referens nedan) anger att det i denna region finns cirka 2 500 styrdokument; varav de flesta (?) torde avse sjukvården. 

• Region Stockholm länk 

• Västra Götalandsregionen länk

• Region Skåne länk

• Region Gävleborg länk

• Region Kronoberg länk

I en analys av styrningen av sjukvården i Stockholm 2020 (se referens nedan) sammanfattande författaren bl.a. följande: Målen i Region Stockholm är många till antalet, olika styrmodeller och styrdokument inte går i linje med varandra, att målen blir detaljerade och inte är anpassade till de olika verksamheterna, vilket har med detta att göra. Men också, med målstyrning, där stort fokus läggs på målen, finns också en risk att viktiga mål trängs undan. Det verkar också ha hänt i Region Stockholm, där viktiga samhällsvärden kommer i skymundan för politiskt viktiga frågor, som har konkretiserats i detaljerade indikatorer som är förhållandevis lätta att mäta. I praktiken har det också visat sig att målstyrning lämpar sig bäst för verksamheter som har tydliga mål, mål som är lätta att mäta och kvantifiera och där det är lätt att förutse utfallen av olika mål.

Målstyrning och ekonomistyrning verkar vara ytterligare styrmodeller som verksamheterna ska anpassa sig till utan att något annat egentligen har tagits bort. Det har gjort att styrmodellerna inte är fungerar tillsammans, utan snarare att det uppstår krockar mellan dem, som gör att målstyrningen inte får genomslag i verksamheterna. Det har blivit tydligt att man ser en konflikt mellan framförallt beställar- utförarstyrning och målstyrning samt mellan beställar-utförarstyrning och ekonomistyrning.

Referenser

Information om Region Västerbottens ledningssystem

Elena Collin

Tjänstskrivelse, Juridik och säkerhet, Region Västerbotten 220504

Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm? – en studie av mål- och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården

Pia Nylinder

Akademin för ekonomistyrning i staten, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, rapport 2020:1

bottom of page