top of page

Arbetsmiljö 

Sedan lång tid har det kommit många rapporter om olämplig och stressig arbetsmiljö för personalen i sjukvårdfen, både i primärvården på sjukhus och i den kommunala omsorgen. Personalen har dessutom bristande inflytande över sin arbetssituation. Det råder stor brist på vårdplatser på de flesta (alla?) sjukhus sjukhus och brist på vårdpersonal inom både primärvård och sjukhusvård (se separata länkar).
Detta gör att det föreligger en frustrerande och ohälsosam fysisk- och psykosocial arbetsmiljö för läkare och vårdpersonal på många håll i sjukvården med åtföljande vantrivsel, avhopp och hög sjukskrivningsfrekvens. Arbetsmiljöverket har påtalat att många som jobbar med vård och omsorg själva riskerar att bli sjuka av sina arbeten länk. Socialstyrelsen har framhållit att avvikelser i hälso- och sjukvården beror på just arbetsmiljö, till exempel hög arbetsbelastning" (se referens nedan).
Det har gått så långt som att det bildats ett Nätverk med namnet "Vem tar hand om doktorn" 2017 som under 2022 blir en del av Läkarförbundet (referens nedan). 
 
En viktig orsak till problemen är att regionerna bryter mot arbetsmiljölagen (1977:1160, länk) som syftar till att arbetsgivarna "ska ge arbetstagarna en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö samt se till att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall".
Läkaren Göran Härdelin har i Nätverket i februari 2024 framfört följande: 

- Eftersom resurserna och kompetensen finns lokalt och de viktiga besluten fattas lokalt (mellan läkare och patient) passar det bäst med en decentraliserad styrningsmodell. 

- Eftersom vård är specialiserad i sin natur (nischad, beroende av specialiserad kunskap) måste specialisterna (läkarna) vara med och styra organisationen och hur den ser ut 

- Det finns endast en riktigt viktig tillgång i vården och det är personalen.

Tyvärr styrs vårdapparaten idag faktiskt precis tvärtom

 

Referenser

 

Problem i vården ska inte lösas på central nivå.

Göran Härdelin

Dagens Medicin 240227 

70 sjukhus ska inspekteras efter stort antal larm till Arbetsmiljöverket

Anna-Cajsa Torkelsson

Läkartidningen 221019

Associations of physician burnout with career engagement and quality

of patient care: systematic review and meta-analysis

Alexander Hodkinson och 10 medförfattare

British Medical Journal 2022; 378, sept 14

Vem tar hand om doktorn?« blir nytt nätverk inom Läkarförbundet

Jesper Cederberg

Läkartidningen 220817

Myndighetens skarpa brev till Region Skåne: ”Sjuksköterskor vill inte

arbeta hos er”

Monica Kleja

Dagens Medicin 220817

Samlat stöd för patientsäkerhet - arbetsmiljö

Socialstyrelsen

Rapport 220707

Tretton förbund i gemensamt upprop för arbetsmiljön inom sjukvården

Anna-Cajsa Torkelsson

Läkartidningen 220228

 

Psykisk ohälsa slår hårt mot våra läkare

Karin Båtelson

Aftonbladet 200630

Patientsäkerhet och arbetsmiljö. En vägledning för hög patientsäkerhet

och god arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Rappport juni 2020

 

Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare

Gunnar Aronsson, Eve Bejerot, Annika Härenstam

Läkartidningen 121126

bottom of page